Ηλεκτρονικές Υπογραφές eIDAS

Αποκτήστε τώρα εγκεκριμένη Ψηφιακή Υπογραφή
από την ADACOM, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό eIDAS, εύκολα και γρήγορα! 

Advanced Ηλεκτρονική Σφραγίδα για Νομικά Πρόσωπα

Κωδικός Προϊόντος: Advanced e-seal
 • Εκδίδεται αποκλειστικά για λογαριασμό της εταιρείας

 • Απαιτείται ταυτοποίηση της εταιρείας και του Νόμιμου Εκπρόσωπου

  Αυτός ο τύπος σφραγίδας δημιουργείται και αποθηκεύεται χωρίς τη χρήση ΕΔΔΗΥ.

  Απαιτείται η έκδοση αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR), το οποίο θα περιέχει πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό, όπως το όνομα του οργανισμού, τον αριθμό ΦΠΑ / ΓΕΜΗ και τη χώρα.

  Με την παραλαβή του CSR, θα δημιουργηθεί το πιστοποιητικό Soft Seal. Το πιστοποιητικό πρέπει να εγκατασταθεί στον  server του Οργανισμού, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της σφράγισης εγγράφων.

 • 300.00€


Διαθέσιμες Επιλογές


Έκδοση Νέας υπογραφής

 1. Με Φυσική Παρουσία του Συνδρομητή στα γραφεία της ADACOM.

 2. Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της ADACOM (Κρέοντος 25, 10442, Αθήνα, Υπόψιν ADACOM LRA). Τα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία.


Ανανέωση Υπογραφής

 1. Αποστολή των εγγράφων ταυτοποίησης ψηφιακά υπογεγραμμένων μέσω email στο lra@adacom.com


 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Νόμιμου Εκπρόσωπου με επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση με επικύρωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας από τα οποία θα προκύπτουν: η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ της εταιρείας, ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι. Ενδεικτικά μπορείτε να αποστείλετε: πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή πρακτικό ΔΣ ή καταστατικό της εταιρείας (εφόσον αναφέρεται ξεκάθαρα ο νόμιμος εκπρόσωπος) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με την Νομική μορφή της εταιρείας.

 1. Ηλεκτρονική (μέσω email)

 2. Τηλεφωνική

 3. Απομακρυσμένη (σύνδεση τεχνικού μας στον Η/Υ σας)


Ηλεκτρονικές Υπογραφές
Πάροχος (QTSP) ADACOM
Απαιτούμενος Χρόνος Έκδοσης 1-2 εργάσιμες
Συμμόρφωση eIDAS Ναι
Πιστοποιούμενες Οντότητες Νομικό Πρόσωπο
Προτεινόμενη Χρήση Εταιρείες, Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoices)

Δε βρήκες αυτό που ψάχνεις;

eidas

Ψηφιακή Υπογραφή κατά eIDAS

Απέκτησε εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή και υπέγραψε όλα τα έγγραφά σου ηλεκτρονικά

usb tokens

Προτεινόμενα USB Tokens

Η επιλογή μας για τα καλύτερα & ασφαλέστερα USB Tokens της αγοράς.

ssl_digisert

SSL από την Digicert.

Προσιτές τιμές και εύκολη έκδοση για επικύρωση domain, από τον κορυφαίο πάροχο.