Εγκεκριμένη Υπηρεσία Χρονοσφραγίδας

Εγκεκριμένη Υπηρεσία Χρονοσφραγίδας


  • Η υπηρεσία χρονοσφραγίδας χρησιμοποιείται για να αποδείξει ότι τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή υπήρχαν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή
  • Αποτελεί πολύτιμο συμπλήρωμα στις πρακτικές της ψηφιακής υπογραφής επιτρέποντας σε οργανισμούς την χρονική στιγμή που έχει υπογραφεί ένα αρχείο (για παράδειγμα ένα μήνυμα, ένα έγγραφο, μια συναλλαγή ή ένα κομμάτι λογισμικού)
  • Δεσμεύει την ημερομηνία και την ώρα στα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν να τροποποιηθούν με ανυπολόγιστο τρόπο
  • Βασίζεται σε μια ακριβή πηγή χρόνου που συνδέεται με το UTC.
  • Η χρονοσφραγίδα παρέχει μια ανεξάρτητη και αδιαμφισβήτητη απόδειξη χρόνου για συναλλαγές, έγγραφα και ψηφιακές υπογραφές. Μπορεί επίσης να αποδείξει ανεξάρτητα την ακριβή ώρα κατά την οποία εφαρμόστηκε μία ψηφιακή υπογραφή έτσι ώστε η εγκυρότητά της να μπορεί να επαληθευτεί μακροπρόθεσμα, ακόμη και μετά τη λήξη ή την ανάκληση των ψηφιακών διαπιστευτηρίων του υπογράφοντος.


  • Εγκεκριμένη σύμφωνα με τον eIDAS
  • Πάροχος: ADACOM Α.Ε.
  • Ακεραιότητα και εγκυρότητα δεδομένων
  • Ακριβής Πηγή χρόνου που συνδέεται με UTC
login