Αναζήτηση

Συχνές Ερωτήσεις

Πιστοποιητικά SSL

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape και σχεδιάστηκε για να παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Η έκδοσή του πραγματοποιείται από αναγνωρισμένες Αρχές Πιστοποίησης.

Το SSL προσφέρει συνοπτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Πιστοποίηση του server από τον client
 • Πιστοποίηση του client από τον server
 • Εγκαθίδρυση ασφαλούς κρυπτογραφημένου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών

Γιατί τo ssl:

 • Διασφαλίζει στο χρήστη/πελάτη ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον
 • Εξασφαλίζει μέσω της κρυπτογράφησης τις συναλλαγές των χρηστών/πελατών σας
 • Ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών/πελατών στο site/e-shop σας
 • Αυξάνει την επισκεψιμότητα του site/e-shop σας
 • Δίνει προβάδισμα στα οργανικά αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της google (Βελτίωση SEO)

Όταν έχετε εγκαταστήσει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ασφαλείας SSL, αυτομάτως η ιστοσελίδα σας εμφανίζει 3 χαρακτηριστικά με τα οποία θα αναγνωρίσουν οι υποψήφιοι πελάτες σας ότι είναι ασφαλές:

 • Ένα εικονίδιο με λουκέτο
 • Το πρόθεμα "https" αντί του "http"
 • Η πράσινη μπάρα (για τα Extended Validation)

Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες πιστοποιητικών:

 • Domain validated (DV)
 • Organization validated (OV)
 • Extended Validated (EV)

Τα DV SSL επιβεβαιώνουν το όνομα χώρου της ιστοσελίδας (domain). Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης/πελάτης βεβαιώνεται ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι σωστή. Προτείνεται ως οικονομική λύση σε ατομικές επιχειρήσεις.

Τα OV SSL εκδίδονται μετά από εξακρίβωση της νομιμότητας της εταιρείας και της νόμιμης κατοχής του domain name. Προτείνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα EV SSL εκδίδονται μετά από εξακρίβωση της νομιμότητας της εταιρείας και της νόμιμης κατοχής του domain name, παρέχοντας πράσινη μπάρα. Προτείνεται για Οικονομικούς οργανισμούς.

Το ssl εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο common name με dedicated IP για την εγκατάσταση του σε ένα server. Για κάθε επιπλέον server που εξυπηρετεί το ίδιο common name απαιτείται επιπλέον άδεια. Για την πιστοποίηση subdomains απαιτείται πιστοποιητικό τύπου wildcard ή Subject Alternative Name (SAN).

Τα Wildcard πιστοποιητικά εκδίδονται για ένα μοναδικό root name (π.χ. *.mydomain.com) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεριόριστα subdomains, που βασίζονται στο κεντρικό. Έτσι, εκτός από το κεντρικό domain, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προστασία απεριόριστων subdomains της μορφής: ftp.mydomain.com, blog.mydomain.com, mail.mydomain.com κλπ.

Τα SAN πιστοποιητικά προστατεύουν πολλαπλά μοναδικά Fully Qualified Domain Names (FQDN) με διαφορετικό root name. Μπορείτε για παράδειγμα με το ίδιο SAN SSL να προστατεύσετε τα mydomain.com, mydomain.gr, newdomain.net.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Η ψηφιακή υπογραφή απότελεί το ψηφιακό αντίστοιχο της ιδιόχειρης υπογραφής.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ο μοναδικός τρόπος απόδειξης της γνησιότητας και της προέλευσης ενός ψηφιακού εγγράφου. Επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό, όσο και στο δικονομικό δίκαιο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

 1. Να συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα.
 2. Να είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος.
 3. Να δημιουργείται με μέσα τα οποία μπορεί ο υπογράφων να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο.
 4. Να συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται με τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των δεδομένων.

Όχι με τρόπο που να παρέχει νομική κάλυψη. Μόνο η ψηφιακή υπογραφή σε USB Token (ΑΔΔΥ) πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να φέρει θέση ιδιόχειρης.

Η ψηφιακή σας υπογραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε αρχείο αποστέλλεται ψηφιακά και ο αποστολέας επιθυμεί να είναι κατοχυρωμένος μέσω της υπογραφής του.

Η ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται μέσα στο USB Token σας (ΑΔΔΥ) και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιονδήποτε υπολογιστή αναγνωρίζει το USB Token, δηλαδή έχει εγκατεστημένους τους οδηγούς (drivers) της συσκευής.

Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να εκδοθεί μόνο για φυσικά πρόσωπα. Συνεπώς, για να μπορεί μια εταιρεία να εκπροσωπείται μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένων αρχείων, αρκεί να (συν)υπογράφουν ψηφιακά τα αρχεία όσα φυσικά πρόσωπα δεσμεύουν την εταιρεία νομικά.

Μπορείτε να υπογράφετε αρχεία .pdf , .doc , .xls καθώς επίσης και τα e-mail σας.

Η ψηφιακή υπογραφή εμφανίζεται (προαιρετικά) στο αρχείο ως μια σειρά πληροφοριών, ενσωματωμένων στο αρχείο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου που έχει υπογράψει, τη χρονική ισχύ του πιστοποιητικού, το φορέα έκδοσης, τα κλειδιά του πιστοποιητικού καθώς και πολλές άλλες τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν απόδειξη γνησιότητας του αρχείου και μοναδικότητας της υπογραφής.

Δεν εμφανίζεται ως ακριβής ψηφιακή απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής του χρήστη. Οι λεπτομέρειες της εμφάνισης παίζουν μόνο εικαστικό και όχι ουσιαστικό ρόλο στην εγκυρότητα του αρχείου. Η ψηφιακή υπογραφή έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι εισάγεται ΜΙΑ φορά και πιστοποιεί ΟΛΟΚΛΗΡΟ το αρχείο, χωρίς να χρειάζεται υπογραφή ή μονογραφή σε κάθε σελίδα.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας είναι πολύ άμεσες. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός μίας ή δύο εργάσιμων ημερών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ψηφιακής υπογραφής είναι η παραλαβή του USB Token από το χρήστη και η παραλαβή των πρωτότυπων δικαιολογητικών από την εταιρεία μας.

 1. Επικυρωμένο (από ΚΕΠ, Αστυνομία ή Δικηγόρο) αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης του αιτούντος (ταυτότητα, διαβατήριο)
 2. Η Αίτηση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού σε ΑΔΔΥ

Η ψηφιακή υπογραφή συνδέεται υποχρεωτικά και με ένα e-mail account. Αν δεν έχετε, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε.

Όχι. Η υπογραφή είναι προσωπική και χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε.

Τα Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την ADACOM θεωρούνται εγκεκριμένα πιστοποιητικά για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τα οποία εκδίδονται από Εγκεκριμένο Πάροχο Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 910/2014 [ΕiDAS].

Οι Αναγνωρισμένοι από την ΕΕ πάροχοι βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο http://tlbrowser.tsl.website/tools/index.jsp

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια με αυτή για τους Έλληνες υπηκόους αν πρόκειται για κάτοικο Ελλάδας. Αν ο αιτών είναι κάτοικος αλλοδαπής, το αντίγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) πρέπει να μας παραδοθεί επικυρωμένο από τοπική αρχή επικύρωσης στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα.

Live Help