Αναζήτηση

Ηλεκτρονικές υπογραφές - Γενικά

Τι είναι;

Είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ( ή και της προέλευσης) ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή δίνει στον παραλήπτη τη διαβεβαίωση ότι το αρχείο/μήνυμα στο οποίο έχει ενσωματωθεί, δεν παραποιήθηκε κατά την ηλεκτρονική διαδρομή του, διασφαλίζοντας έτσι τη γνησιότητά του.

 

Κανονισμός eIDAS - Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 910/2014 (eIDAS) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από 2 Ιουλίου 2016, η ψηφιακή υπογραφή που φέρει θέση ιδιόχειρης υπογραφής είναι μόνο η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.


Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή  είναι μια προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που  δημιουργείται από Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΕΔΔΗΥ) και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής.


Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής είναι ένα πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην Λίστα Εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στα πλαίσια του Κανονισμού eIDAS, τα παραπάνω ισχύουν και για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες.


ADACOM & eIDAS

Η ADACOM αποτελεί εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, παρέχοντας τους ακόλουθους τύπος εγκεκριμένων πιστοποιητικών:

Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής για Φυσικά Πρόσωπα

Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής για Φυσικά Πρόσωπα που σχετίζονται με Νομικά Πρόσωπα

Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας για Νομικά Πρόσωπα  

 

Τα παραπάνω εγκεκριμένα πιστοποιητικά δημιουργούνται σε εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής/σφραγίδας των ακολούθων τύπων:

- USB με χρήση των ΕΔΔΗΥ των κατασκευαστών Gemalto (Safenet 5110CC) και Oberthur (Cosmo ID One) 
- Ασφαλούς Διάταξης τύπου HSM που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της ADACOM τύπου ARX COSIGN v.8.2

 

Ο πρώτος τύπος (ΕΔΔΗΥ) επιτρέπει την χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών/σφραγίδων από συσκευές που διαθέτουν USB θύρα, η δε πρόσβαση στην ΕΔΔΗΥ γίνεται με χρήση PIN.

Ο δεύτερος τύπος (HSM) επιτρέπει την χρήση απομακρυσμένων εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών/σφραγίδων προκειμένου να είναι δυνατή η υπογραφή και με χρήση φορητών συσκευών (smart phones, tablets). Η πρόσβαση στην διάταξη γίνεται με χρήση ειδικής εφαρμογής που ο χρήστης θα εγκαταστήσει στη συσκευή του και η ασφάλεια στην πρόσβαση εξασφαλίζεται με τεχνική ισχυρής αυθεντικοποίησης (two factor authentication) δηλαδή με χρήση user name, password και κωδικού μιας χρήσης.

 

Παραδείγματα Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπογραφών

  • Η υπογραφή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε ο παραλήπτης να βεβαιώνεται ότι επικοινωνεί με συγκεκριμένο οργανισμό.
  • Η ηλεκτρονική υπογραφή των τιμολογίων σε συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • H υποχρέωση για χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στην διενέργεια των διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών.
  • Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλα τα ΦΕΚ, η οποία μάλιστα είναι σε ισχύ από το 2006.
  • Η υπηρεσία κατάθεσης ηλεκτρονικού δικογράφου μέσω της οποίας οι δικηγόροι έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικόγραφα.
  • Το πιλοτικό πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών και συμβολαιογράφων, που αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων και αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

eIDAS – EETT – Θεσμικό Πλαίσιο

Τύποι πιστοποιητικών

Class1Πιστοποιούν τη γνησιότητα του αρχείου στο οποίο ενσωματώνονται. Υπογράφουν και κρυπτογραφούν αρχεία και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκδίδονται αποκλειστικά για e-mail accounts. Δεν απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη.
Class2Πιστοποιούν τη γνησιότητα του αρχείου στο οποίο ενσωματώνονται. Υπογράφουν και κρυπτογραφούν αρχεία και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκδίδονται για λογαριασμό νομικών προσώπων, μετά από ταυτοποίηση του οργανισμού.
ΕγκεκριμέναΠιστοποιούν τη γνησιότητα και την προέλευση του αρχείου στο οποίο ενσωματώνονται. Δημιουργούνται αποκλειστικά σε ΕΕΔΗΥ. Ικανοποιούν τις νομικές απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση με τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή κατά τον ίδιο τρόπο που μια ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε δεδομένα που καταχωρούνται επί χάρτου. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής είναι ένα πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην Λίστα Εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΙΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

CLASS 1

Δείτε το

CLASS 2

Δείτε το

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

(σε πλήρη συμμόρφωση με eIDAS)

Δείτε το
Live Help