Αναζήτηση

Τι είναι η Eγκεκριμένη Hλεκτρονική Υπογραφή;

H Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή φέρει θέση ιδιόχειρης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 910/2014 [eIDAS Regulation]. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή  είναι μια προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που  δημιουργείται από Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΕΔΔΗΥ) και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής είναι ένα πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην Λίστα Εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Digital Signature

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπογραφής είναι:

 • H υποχρέωση για χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στην διενέργεια των διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών. Πληροφορίες...
 • Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλα τα ΦΕΚ, η οποία μάλιστα είναι σε ισχύ από το 2006. Πληροφορίες...
 • Η υπηρεσία κατάθεσης ηλεκτρονικού δικογράφου μέσω της οποίας οι δικηγόροι έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικόγραφα.
 • Το πιλοτικό πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών και συμβολαιογράφων, που αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων και αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Πληροφορίες...

Η ηλεκτρονική υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014) εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις1. Να συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα

2. Να είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος

3. Να δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο

4. Να συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων
, δηλαδή βασίζεται σε ένα Εγκεκριμένο Ψηφιακό Πιστοποιητικό που δημιουργείται σε Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΕΔΔΗΥ).

Digital Signature

Ως Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ορίζεται το πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ο οποίος καλύπτει συγκεκριμένες απαιτήσεις και είναι εγγεγραμμένος στην Ευρωπαική Λίστα Έμπιστων Παρόχων για να αποτελεί έγκυρο μέρος της ηλεκτρονικής υπογραφής. Για την Ελλάδα ως Ρυθμιστική Αρχή για τους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης έχει οριστεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.Ως Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΕΔΔΗΥ) ορίζεται η συσκευή στην οποία δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά Ηλεκτρονικής Υπογραφής. Η συσκευή πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια Αξιολόγησης που ορίζονται στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014. Τέτοιες συσκευές είναι USB Token ή αντίστοιχες συσκευές οι οποίες βρίσκονται στην ακόλουθη Λίστα Συμμόρφωσης.

Ascertia PDF Sign&Seal: ηλεκτρονική υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου

Η ADACOM παρέχει στους χρήστες ειδικές λύσεις οι οποίες επιτρέπουν την εύκολη ηλεκτρονική υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου. Με τη χρήση του λογισμικού Ascertia PDF Sign & Seal, ο κάτοχος ενός ψηφιακού πιστοποιητικού μπορεί εύκολα και πολύ γρήγορα να υπογράψει ένα έγγραφο PDF στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, χρησιμοποιώντας το Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Υπογραφής του.

Γιατί λοιπόν να προτιμήσει κανείς ένα Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Υπογραφής από την ADACOM;

 1. Γιατί η ADACOM είναι ο 1ος πάροχος Εγκεκριμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών στην Ελλάδα (από το 2002).
 2. Γιατί η ADACOM αποτελεί εγκεκριμένο Πάροχο Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, όντας πιστοποιημένη από Διαπιστευμένο Ελεγκτικό Οργανισμό.
 3. Γιατί η ADACOM εκδίδει Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά Ηλεκτρονικής Υπογραφής για χρήση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 4. Γιατί παρέχει την εγγύηση της VeriSign (τώρα Symantec), του παγκόσμιου ηγέτη πιστοποίησης.
 5. Γιατί παρέχει δική της, ολοκληρωμένη λύση Ηλεκτρονικής Υπογραφής.
 6. Γιατί τα Πιστοποιητικά της ADACOM είναι αυτόματα συμβατά με όλα τα δημοφιλή προγράμματα που χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητα σας (Adobe Acrobat, Outlook, Microsoft Office κλπ).
 7. Γιατί διαθέτει το πιο εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης.
 8. Γιατί παρέχει υπηρεσίες ψηφιακών πιστοποιητικών ασφαλισμένες από διεθνή ασφαλιστικό οργανισμό μέχρι 1.500.000 Ευρώ.

Ξέρατε ότι...

Η Αρχή Πιστοποίησης της ADACOM λειτουργεί μέσα από ασφαλές Κέντρο Πιστοποίησης το οποίο έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές eIDAS, EU Secret & NATO Secret και τις απαιτήσεις της VeriSign (τώρα Symantec).

Από το 2000 η ADACOM αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη (Affiliate) της VeriSign (τώρα Symantec) για την Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.

Το Κέντρο Πιστοποίησης της ADACOM και οι υπηρεσίες ψηφιακών πιστοποιητικών που παρέχει, είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 για την ασφάλεια τους και με το πρότυπο ISO 9001 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αξίζει να τονιστεί ότι τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που εκδίδει η Αρχή Πιστοποίησης της ADACOM, είναι υπογεγραμμένα από την Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης της VeriSign Root CA (τώρα Symantec).

Η ADACOM Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. αποτελεί Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ο οποίος εκδίδει Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα της ΕΕΤΤ.

Η ADACOM Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. αποτελεί Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ο οποίος εκδίδει Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και είναι εγγεγραμμένος στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Εμπίστευσης εποπτευομένων / διαπιστευομένων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης - TSL.

Το Ψηφιακό πιστοποιητικό είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μίας οντότητας (φυσικό πρόσωπο, εξυπηρετητής, οργανισμός κοκ) και την ανάκτηση του δημοσίου κλειδιού αυτής.

Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Υπογραφής είναι το πιστοποιητικό που πληροί τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 και εκδίδεται από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ο οποίος βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Λίστα Εμπίστευσης.

Τώρα που είδατε τα οφέλη και τις ευκολίες που προσφέρει η ηλεκτρονική υπογραφή στην κοινή χρήση των εγγράφων σας,

μπορείτε να προχωρήσετε στην παραγγελία σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχει προκύψει.

Live Help