Αναζήτηση

Τι είναι η εγκεκριμένη ηλεκτρονική Υπογραφή;

Είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας και της προέλευσης ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την διαβεβαίωση ότι το έγγραφο/μήνυμα στο οποίο έχει ενσωματωθεί, ανήκει στον συντάκτη που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν παραποιήθηκε κατά την ηλεκτρονική διαδρομή του. Για να δημιουργηθεί μια έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή απαιτείται η έκδοση ενός Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού σε συσκευή USB Token (ΑΔΔΥ), ενός "συνδυασμού" που πιστοποιεί την ταυτότητα της οντότητας που το χρησιμοποιεί καθώς και τη γνησιότητα του αρχείου στο οποίο ενσωματώνεται.

Digital Signature

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης της ηλεκτρονικής Υπογραφής είναι:

  • H υποχρέωση για χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στην διενέργεια των διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών. Πληροφορίες...
  • Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλα τα ΦΕΚ, η οποία μάλιστα είναι σε ισχύ από το 2006. Πληροφορίες...
  • Η υπηρεσία κατάθεσης ηλεκτρονικού δικογράφου μέσω της οποίας οι δικηγόροι έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικόγραφα.
  • Το πιλοτικό πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών και συμβολαιογράφων, που αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων και αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Πληροφορίες...

Η ηλεκτρονική υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο (ΠΔ#150/2001) εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις1. Να συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα

2. Να είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος

3. Να δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο

4. Να συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων
, δηλαδή βασίζεται σε ένα Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό που δημιουργείται σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ - USB Token).

Digital Signature

Ως Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό ορίζεται το πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ο οποίος καλύπτει συγκεκριμένες απαιτήσεις και είναι εγγεγραμμένος στα αντίστοιχα Μητρώα Ρυθμιστικής Αρχής χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόφαση 248/71, ΦΕΚ. 603/2002) για να αποτελεί έγκυρο μέρος της ηλεκτρονικής υπογραφής. Για την Ελλάδα ως Ρυθμιστική Αρχή για τους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης έχει οριστεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.


Ως Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) ορίζεται η συσκευή στην οποία δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Η ΑΔΔΥ πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια Αξιολόγησης που ορίζονται στο Παράρτημα Ά της απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ όπως αυτή δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1730/24-11-2003. Τέτοιες συσκευές είναι USB token και έξυπνες κάρτες όπου τόσο το chip όσο και το λειτουργικό σύστημα διαθέτει πιστοποίηση ασφάλειας CC EAL 4+ / PP SSCD ή ανώτερο.

Ascertia PDF Sign&Seal: ηλεκτρονική υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου

Η ADACOM παρέχει στους χρήστες ειδικές λύσεις οι οποίες επιτρέπουν την εύκολη ηλεκτρονική υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου. Με τη χρήση του λογισμικού Ascertia PDF Sign & Seal, ο κάτοχος ενός ψηφιακού πιστοποιητικού μπορεί εύκολα και πολύ γρήγορα να υπογράψει ένα έγγραφο PDF στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, χρησιμοποιώντας το Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό του.

Γιατί λοιπόν να προτιμήσει κανείς ένα αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό από την ADACOM;

  1. Γιατί η ADACOM είναι ο 1ος πάροχος αναγνωρισμένων πιστοποιητικών στην Ελλάδα, από το 2002
  2. Γιατί παρέχει την εγγύηση της VeriSign (τώρα Symantec), του παγκόσμιου ηγέτη πιστοποίησης
  3. Γιατί παρέχει δική της, ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικής Υπογραφής
  4. Γιατί είναι αυτόματα συμβατό με όλα τα δημοφιλή προγράμματα που χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητα σας (Adobe Acrobat, Outlook, Microsoft Office κλπ.)
  5. Γιατί διαθέτει το πιο εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης
  6. Γιατί παρέχει υπηρεσίες ψηφιακών πιστοποιητικών ασφαλισμένες από διεθνή ασφαλιστικό οργανισμό μέχρι 1.500.000 Ευρώ

Ξέρατε ότι...

Η Αρχή Πιστοποίησης της ADACOM λειτουργεί μέσα από ασφαλές Κέντρο Πιστοποίησης το οποίο έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις της VeriSign (τώρα Symantec).

Από το 2000 η ADACOM αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη (Affiliate) της VeriSign (τώρα Symantec) για την Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.

Το Κέντρο Πιστοποίησης της ADACOM και οι υπηρεσίες ψηφιακών πιστοποιητικών που παρέχει, είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 για την ασφάλεια τους και με το πρότυπο ISO 9001 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αξίζει να τονιστεί ότι τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που εκδίδει η Αρχή Πιστοποίησης της ADACOM, είναι υπογεγραμμένα από την Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης της VeriSign Root CA (τώρα Symantec).

Η ADACOM Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. αποτελεί Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ο οποίος εκδίδει Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα της ΕΕΤΤ.

Η ADACOM Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. αποτελεί Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ο οποίος εκδίδει Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και είναι εγγεγραμμένος στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Εμπίστευσης εποπτευομένων / διαπιστευομένων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης - TSL.

Το Ψηφιακό πιστοποιητικό είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μίας οντότητας (φυσικό πρόσωπο, εξυπηρετητής, οργανισμός κοκ) και την ανάκτηση του δημοσίου κλειδιού αυτής.

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό είναι το πιστοποιητικό που πληροί τους όρους του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 150# και εκδίδεται από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ο οποίος πληροί τους όρους του Παραρτήματος ΙΙ.

Τώρα που είδατε τα οφέλη και τις ευκολίες που προσφέρει η ηλεκτρονική υπογραφή στην κοινή χρήση των εγγράφων σας,

μπορείτε να προχωρήσετε στην παραγγελία σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχει προκύψει.

Live Help